ކުއްލި ޚަބަރު: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

19.30 އެމްޑީޕީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ދާދި ދެންމެއަކު ނިންމައިފި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަންނަނީ ………