ބައި އިލެކްޝަންތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބައި އިލެކްޝަންތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ 1327
އަހުމަދު ޝަރީފް 1755
އަބުދުއްރަޝީދު އަބުދުﷲ 3

ކާށިދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު 1107
މުޙައްމަދު ޢަފީފް 7
މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް 9
އަޙްމަދު ޙަލީމް 919

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މުހަންމަދު ޝާފީ (ޕީޕީއެމް) 257
އައިޝަތު ހަސަން (އެމްޑީޕީ) 164
އަބްދުލް ހަކީމް (ޑީއާރުޕީ) 123

ގާދިއްފުށި ރަށު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހުސައިން ޒިޔާއު (ޕީޕީއެމް) 98
މުހައްމަދު އިރުޝާދު (އެމްޑީޕީ) 102.