ބައި އިލެކްޝަންތަކުގެ އެމްޑީޕީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގައި

14 އެޕްރީލް 2012ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތ. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ބައި އިލެކްޝަނާއި، ކ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ބައި އިލެކްޝަނާއި، ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަނާއި ތ. ގާދިއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަނުގެ ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ ތިރީ ބުރީގައި އެމްޑީޕީގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ވީމާ މިއިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެމްޑީޕީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

ފޯނު: 9854815
ފޯނު: 7410063
ފޯނު: 7410119