ފޮޓޯގެލެރީ: މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން .. 12 އެޕްރީލް 2012

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް