އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަން: ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމް
ތާރީޚް: 03 އޭޕްރިލް 2012 (އަންގާރަ) ގަޑި: ހަވީރު 5:00

އެޖެންޑާ

1. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.

2. ކެބިނެޓް އާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުން އަދި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ދެވޭ 20 މިނިޓް.

3. އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

4. އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާޙްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.

5. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީޒް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

6. އަވަސް ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު.

7. ދާއިރާތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމާ ބެހޭ ޤަރާރުތައް

8. އެހެނިހެން

ނޯޓް:
ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 118
ކޯރަމްއަކީ 118 ގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި 30 މެންބަރުން
ވޯޓެއް ނެގޭނީ 30 މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް 1 މެމްބަރަކު އިންނެވުމުން– އެއީ ޖުމްލަ 31 މެމްބަރުން