އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

3 އެޕްރީލް 2012

15.30 – އެމްޑީޕީ އޮފީސް

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު

17.00 – ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުން

21.00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލާ އެއްވުން