މިއަދާއި މިރޭ ކުރިޔަށް ހުރި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް

21.00 – ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމް

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން: އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ

21.00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ބާއްވާ އެއްވުން: އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ