އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް

16.00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ބާއްވާ އެއްވުން: ލަވައާއި ޅެމުން ޝުއޫރުފާޅުކުރުން

21.00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ބާއްވާ އެއްވުން: އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ