ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައްކާތެރިކަމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ސްޓޭޖް ޙަރަކާތާއި ހިނގާލުން .. 29 މާރޗް 2012

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް