އެމްޑީޕީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ބައެއް ހަރަކާތްތައް

8.45 – ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި

“ރައްކާތެރިކަމާއި، ޚިދުމަތްދިނުން” މި ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ އެއްވުމެއް އޮންނާނެ.