އެމްޑީޕީގެ މިރޭގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް

9.00 – އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް ހުޅުމާލެ ލާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ އުތުރުން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި

9.30 – އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ބާއްވާ އެއްވުން އުސްފަސްގަނޑުގައި