ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް އަލުން ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވައި ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް އަކީ އެންމެ ފަހުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލިސް މެންބަރެވެ.