ފޮޓޯ ގެލެރީ: ޔަންގް ޖެނެރޭޝަން ފޯރ ރިފޯމް ގްރޫޕުން ތައްޔާރުކުރި ބެނާރގައި ރައީސް ނަޝީދު ސޮއިކުރެއްވުން.. 14 މާރޗް 2012

ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް