ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭ ސިޓީގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ޖަގަހައިގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ 77 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ހ. ރޭޑިއަންޓް، މާލެ ސިޓީ 19 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1397، މާލެ ސިޓީ 9 ވޯޓު

ތ.މަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރީގައި ހުންނަ ހަޓްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ 215 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ހ. ރޭޑިއަންޓް، މާލެ ސިޓީ 8 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1397، މާލެ ސިޓީ 40 ވޯޓު

ތ.ގުރައިދޫ އޯލްޓޭސްޓް ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ 49 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ހ. ރޭޑިއަންޓް، މާލެ ސިޓީ 00 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1397، މާލެ ސިޓީ 00 ވޯޓު

ތ.ގާދިއްފުށީ ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ 26 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ހ. ރޭޑިއަންޓް، މާލެ ސިޓީ 12 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1397، މާލެ ސިޓީ 00 ވޯޓު

ޖުމްލަ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ 367 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ހ. ރޭޑިއަންޓް، މާލެ ސިޓީ 39 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1397، މާލެ ސިޓީ 49 ވޯޓު

* މި ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ / މ. ސީވޯލް، މާލެ ސިޓީ މިވަނީ މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.