ޚާއްސަ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ދަންނަވާލުމެއް

ބަޔަކު މީ ހުން ގޭގެ އަށް ހިގާ އެމްޑީފީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ނަގާކަމުގެ މައުލޫމާތު މި ޕާޓީއަށް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ މި ޕާޓީގެ އެއްވެސް ގުނަވަނަކުން އަދި ޙާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ރޫޙަށް އެގިގެން ހިނގާ ކަމެއް ނޫންކަން އާއްމުކޮށް އަންގަމެވެ.

4 މާރޗް 2012