ޚާއްސަ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުުގެ ދެންނެވުން

mdp-logo

ވަޙީދުގެ ބާޣީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ ފޮޓޯއާއި އަނިޔާލިބެމުންދާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ވީޑީއޯ މިރޭ 11 ގެ ކުރިން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ޖަގަހައަށް ފޮނުއްވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް ފޮނުއްވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަ ކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. އަދި މީގެ ފަހުންވެސް ހިނގަމުންދާ މިބާވަތުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ މަޢޫލޫމާތު ހަމަ މިފަދައިން ފޮނުއްވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

2012 / 3 / 4