އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 2012

mdp-logo-150-x-157

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 28 މާރޗް 2012 ވާ ހޯމަދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މި އިންތިޚާބުގައި، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 15 މާރޗް 2012 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00 ގެ ކުރިން، އެކަން ލިޔުމަކުން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފެކްސްކުރައްވާނަމަ މި ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ފެކްސް ނަންބަރު 3322960 އަށް ފެކްސް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ.

މަޤާމް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
ރައީސް 1
ނައިބު ރައީސް 2
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 1
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު 1
ވިޕުން 3

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1 މާރޗް 2012

-ސެކްރެޓޭރިއަޓް-