ފޮޓޯ:އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެނބުރި މާލެވަޑައިގަތުން ..25 ފެބްރުއަރީ 2012

އެމްޑީޕީގެ ހިއްވަރުގަދަ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކަށް އިންސާފުގެ މައިދާނުން ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއިރު، މޫސަ އަށް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ރަންރީނދޫ ފޮތިން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ 4 ދޯނި ހުޅުލެއަށް ދިޔަ އަދި މާލެއިން މަރުހަބާކިޔުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކުރިމައްޗަށް ވެސް ހާޒިރުވެފައިވޭ