ފޮޓޯ: އިންސާފުގެ މައިދާނުގައި އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުން.. 22 ފެބްރުއަރީ 2012

– މި ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު

މި ޖަގަހަ ހަވީރު 4 ން 6 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 ން 1 އަށް ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު، އެމްޑީޕީގެ ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގެ ހަވީރު ގަޑީގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ވެސް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ފަރާތުން.

ފޮޓޯ:އަނދާ