ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން .. ދަރުބާރުގެ .. 20 ފެބްރުއަރީ 2012

ފޮޓޯ: އަނދާ

މި ޖަލްސާގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރި އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ނެގި.