އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި އޮންނާނެ އެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ދަރުބާރުގޭ ރަންނަ ބަނޑޭރި މާލަމުގައި ފަށާ މި ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި އެ ޕާޓީއަަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ އަދި ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މިހާރުގެ ބާޣީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.