އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

“އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް”ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް މާފަންނު ދުއްލިސާގޭ މުޙަންމަދު ނަޢީމު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މުޙަންމަދު ނަޢީމަކީ، މީގެކުރިން ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ޚިދްމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ މަގާމާއި، އެއަރޕޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރުކަން އޭނާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.