ގިނަ ބައެއްގެ ތާޢީދު ސަރުކާރަށް

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

ސަރުކާރާއި މެދު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ގިނަ އަދެއްގެ ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ދާއިރާތަކުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުންނާއި ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ތާޢީދުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީގެ މައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިހުރި ނޫސް ބަޔާންތަކާއި، ޤަރާރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހުރަވީ ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން

ގއ.ކޮލަމާފުށީ، ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށީ ޔޫތު ޖަމިއްޔާގެ ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން.

ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ނ.ވެލިދޫ އެމްޑީޕީ ހިއްވަރު ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ނޫސްބަޔާން

އެމްޑީޕީ ނަޑެއްލާ އޮފީހުގެ ނޫސް ބަޔާން

ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ބަޔާން