ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

muaza-235-x-269

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މައްޗަންގޮޅި މާޅެނބޫގޭ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުޢާޒާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފާޠިމަތު މުޢާޒާ މިމަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ފެންވަރުގައެވެ.