މާލޭ ސިޓީގެ މައްޗަންގޮޅި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

hep-primary-health-care-400-x-266

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މާލޭ ސިޓީގެ މައްޗަންގޮޅީ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ މއ. ވިނަރެސްއަށް ވަޑައިގެން، އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ 5 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ ސިޓީގެ މައްޗަންގޮޅި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގޭބިސީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ފަށްޓަވައި ދެއްވުމަށްފަހު ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މިޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.