ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ހިތާދޫ ގޮފި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް ހަރުގެ ބިންގާއެޅުން

ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ހިތާދޫ ގޮފި

އެމްޑީޕީ ހިތާދޫ ގޮފި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި، އެރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ، އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސާ ޙިސާން ޙުސައިން އެވެ.