އެމް.ޑީޕީ.ގެ ދާއިމީ 17 ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން 15 ކޮމިޓީއެއް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން 15 ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކޮށް އެކޮމިޓީތަކަށް މުގައްރިރުންނާ ނާއިބު މުގައްރިރުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ޑ.ރ.މަހުމޫދު ރާޒީ
ނާއިބު މުގައްރިރު: ޙާމިދު ޢަބުދުލްޣަފޫރު.
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚާ ގަޑި: 2011 ނޮވެމްބަރ 22 ވަނަދުވަހުގެ 17:00

މެމްބަޝިޕާއި ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް
ނާއިބު މުގައްރިރު: ޢަބުދުލްމާޖިދު.
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނޮވެމްބަރ 15

އިންތިޒާމްކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ނާއިބު މުގައްރިރު: ޙަސަން ޝުޖާޢު
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 އޮކްޓޯބަރު 25

މީޑިއާ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ފާޠިމަތު ޝަހީދާ
ނާއިބު މުގައްރިރު: އައިމިނަތު ޝައުނާ
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 އޮކްޓޯބަރ 24

ޞިއްޙަތާ ވެލްފެއަރ އާބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ޢަބުދުލްބާރީ ޢަބުދުﷲ
ނާއިބު މުގައްރިރު: ޢައިޝަތު ލިޒިއަން
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު.2011 އޮކްޓޯބަރ27

ޙައްޤު ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: (ވަގުތީ) ޢަބްދުﷲ ޝާއިރު
ނާއިބު މުގައްރިރު: (ވަގުތީ) އުބައިދުﷲ މުޢާޒު
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 އޮކްޓޯބަރ 27

މަސައްކަތާއި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ޙަސަން ލަޓީފް
ނާއިބު މުގައްރިރު: މުޙަންމަދު ޔޫސުފް
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާޜީޚު. 2011 ނޮވެމްބަރ 15

މާލިޔަތާއި ޗަންދާ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: އަހުމަދު މަޢުޞޫމް
ނާއިބު މުގައްރިރު: …
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 އޮކްޓޯބަރ 27

ގެދޮރާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: މުހައްމަދު އަބުދުލް ކަރީމް (ރުކުމާ)
ނާއިބު މުގައްރިރު: މޫސާ ޚަލީލް
އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ތާރީޚު. 2011 އޮކްޓޯބަރ 30

ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ޑރމުސްޠަފާ ލުޠުފީ
ނާއިބު މުގައްރިރު: އާޝިޔާ ލީލާ އަޙުމަދު
އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނޮވެމްބަރ 30

ދަތުރު ފަތުރާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ފަރުހަތު ޢަލީ
ނާއިބު މުގައްރިރު: އިބުރާހިމް ރަޝީދު (އިބޫ މާމިގިލީ)
އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނޮވެމްބަރ 15

ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: އަހުމަދު ހުސައިން
ނާއިބު މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު ޞޮދުރީ (ދުންމާރި ނާޒިމް)

މަސްވެރިކަމާއި ދަނދުވެރިކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު މާހިރު މޫސާ
ނާއިބު މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު ޢާދިލް ސަލީމް
އިފްތިތާހުކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނޮވެމްބަރ 30

ބައިނަލް އަގްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: ޑރ. އަޙުމަދު ޝަޙީދު
ނާއިބު މުގައްރިރު: އަސްލަމް މުޙައްމަދު ޝާކިރު
އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނޮވެމްބަރ 23

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
މުގައްރިރު: އިބުރާހިމް ވަޙީދު
ނާއިބު މުގައްރިރު: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ތާރީޚު: 2011 ނިވެމްބަރ 15