ވީޑިއޯ: މ. ފެހިގޭ ކައިރީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު