ނޫސް ބަޔާން: ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ތިރީގައި އެވަނީ 7 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު މޫސާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުއްވެރި ކުރައްވައި ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެވެ.

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން