ވީޑިއޯ: މެމްބަރަކު މެމްބަރެއް، ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

2 ޑިސެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުނު “މެމްބަރަކު މެމްބަރެއް” އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބު.

1 ވަނަ ބައި

2 ވަނަ ބައި