އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮފިތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ

އެމްޑީޕީ މުލަކު ދާއިރާގެ އޮފީސް،
ރޯޝަނީގެ ، މ.މުލައް
.
ނަމްބަރު : MDP/MD/2011/04

އިޢުލާން

މިދާއިރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުން 09 ޑިސެމްބަރ 2011 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ދާއިރާގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

1. އެމްޑީޕީ މުލަކު ރޯޝަނީގޮފި
2. އެމްޑީޕީ މުލަކު ރައްޔިތުންގެ ގޮފި
3. އެމްޑީޕީ މުލަކު ވިންދު ގޮފި
4. އެމްޑީޕީ މުލަކު ޒުވާނުންގެ ގޮފި
5. އެމްޑީޕީ މުލަކު ރަބީޢު ގޮފި

ވީމާ، މިމަގާމުތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ، ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅުން 04 ޑިސެމްބަރ 2011 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ވަނަވަރު ދާއިރާގެ އޮފީހަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ފެކްސް ކުރައްވާނަމަ 6720611 އަށް ފެކްސް ކުރެއްވުން އެދެން. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ mulaku.daairaa.K2@gmail.com އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7846937 ، 7778410 ، 7785000 އާއި ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަން.

29 ނޮވެމްބަރ 2011

ސެކްރެޓޭރިއަޓް