އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

MDP/2011/I-039

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ރިސެޕްޝަނިސްޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ދަށްވެގެން ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސިއާއެކު ދެ މާއްދާއިން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާންގައި ދިވެހި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވުން.

މުސާރަ:
އާއި 6000 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު 4000 ރުފިޔާ

މެމްބަޝިޕް އެސިސްޓެންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން “C” ފާސްލިބިފައިވުމާއެކު މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އަށް އަހުލުވެރި މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މުސާރަ:
4000 ރުފިޔާއާއި 6000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދު

މިމާޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މި ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 23 ނޮވެމްބަރ 2011 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް: secretariat@mdp.org.mv

21 ނޮވެމްބަރ 2011