ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މަގޫދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް، އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (އެމްޑީޕީ) 204 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ، ދުއްލިސާގެ ފ.ފީއަލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 34 ވޯޓު
3. ޢަލީ ޒާހިރު، ހިރުދުމާގެ ފ.ފީއަލި (އަމިއްލަ) 7 ވޯޓު

ބިލެތްދޫ ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް، އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (އެމްޑީޕީ) 192 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ، ދުއްލިސާގެ ފ.ފީއަލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 273 ވޯޓު
3. ޢަލީ ޒާހިރު، ހިރުދުމާގެ ފ.ފީއަލި (އަމިއްލަ) 3 ވޯޓު

ފީއަލީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (އެމްޑީޕީ) 258 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ދުއްލިސާގެ ފ.ފީއަލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 210 ވޯޓު
3. ޢަލީ ޒާހިރު ހިރުދުމާގެ ފ.ފީއަލި (އަމިއްލަ) 56 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (އެމްޑީޕީ) 20 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ދުއްލިސާގެ ފ.ފީއަލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 22 ވޯޓު
3. ޢަލީ ޒާހިރު ހިރުދުމާގެ ފ.ފީއަލި (އަމިއްލަ) 2 ވޯޓު

ޖުމްލަ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި (އެމްޑީޕީ) 654 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ދުއްލިސާގެ ފ.ފީއަލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 516 ވޯޓު
3. ޢަލީ ޒާހިރު ހިރުދުމާގެ ފ.ފީއަލި (އަމިއްލަ) 66 ވޯޓު

ޏ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތް މަގުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޢަލީ ލިލީގެ، މިސްކިތްމަގު، ފުވައްމުލައް (ޑީއާރުޕީ) 11 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ހުނުބޮލި މާލެގަން ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަ) 361 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ ސެންޓުގެ މާލެގަމް ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ) 331 ވޯޓު

ފުވައްމުލަކު މާދަޑުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޢަލީ ލިލީގެ، މިސްކިތްމަގު، ފުވައްމުލައް (ޑީއާރުޕީ) 4 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ހުނުބޮލި މާލެގަން ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަ) 147 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ ސެންޓުގެ މާލެގަމް ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ) 213 ވޯޓު

ފުވައްމުލަކު މާލެގަންގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޢަލީ ލިލީގެ، މިސްކިތްމަގު، ފުވައްމުލައް (ޑީއާރުޕީ) 4 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ހުނުބޮލި މާލެގަން ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަ) 197 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ ސެންޓުގެ މާލެގަމް ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ) 160 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޢަލީ ލިލީގެ، މިސްކިތްމަގު، ޏ.ފުވައްމުލައް (ޑީއާރުޕީ) 00 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ހުނުބޮލި މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަ) 156 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ ސެންޓުގެ މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ) 46 ވޯޓު

ޖުމްލަ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޢަލީ ލިލީގެ، މިސްކިތްމަގު، ޏ.ފުވައްމުލައް (ޑީއާރުޕީ) 19 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ހުނުބޮލި މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަ) 236 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ ސެންޓުގެ މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ) 750 ވޯޓު
ހިމަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހިމަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝިމާލް އިބްރާހީމް ފައިންޑޭޝް، އއ.ހިމަންދޫ (އެމްޑީޕީ) 188 ވޯޓު
2. އަފްރާޙް އާދިލް ނޫމަރާގެ، އއ.ހިމަންދޫ (އަމިއްލަ) 101 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝިމާލް އިބްރާހީމް ފައިންޑޭޝް، އއ.ހިމަންދޫ (އެމްޑީޕީ) 7 ވޯޓު
2. އަފްރާޙް އާދިލް ނޫމަރާގެ، އއ.ހިމަންދޫ (އަމިއްލަ) 15 ވޯޓު

ޖުމްލަ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝިމާލް އިބްރާހީމް ފައިންޑޭޝް، އއ.ހިމަންދޫ (އެމްޑީޕީ) 195 ވޯޓު
2. އަފްރާޙް އާދިލް ނޫމަރާގެ، އއ.ހިމަންދޫ (އަމިއްލަ) 116 ވޯޓު

* މި ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ދާއިރާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.