ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީ އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުން … 10 ނޮވެމްބަރ 2011

ފޮޓޯ: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީސް