ފޮޓޯ: ޙުސައިން ޙަސަން އަށް އިންސާފް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި ތިނަދޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ .. 28 އޮކްޓޯބަރ 2011

ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ތިނަދޫ ދާއިރާ އޮފީސް

ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީގެ ދިދަތަކާއި، ހުސައިން ހަސަންއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ބޯޑުތައް ބޭނުންކުރި މިމުޒާހަރާގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިންސަތޭކައެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި