ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން ފުވައްމުލަކުގައި ސަރކްސަމިޓްގެ ތައްޔާރީތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން އެހީތެރިވުން … 22 އޮގަސްޓް 2011