ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރކްސަމިޓްގެ ތައްޔާރީތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން އެހީތެރިވުން … 22 އޮގަސްޓް 2011