ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ – ހިންނަވަރު މެކުހަށް އަދި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން.. 7 އޮކްޓޯބަރ 2011

ފޮޓޯ: މަޢުރޫފް ޚަލީލް