ލޯކަލް ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލަކާއި، މާލެ ސިޓީގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝައްފާފް ނަސީރު ހަޒާރުމާގެ ޏ. ފުވައްމުލައް (މާދަޑު) 24 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ސެންޓްގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 01 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން މުސްކުޅިގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 00 ވޯޓު

ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝައްފާފް ނަސީރު ހަޒާރުމާގެ ޏ. ފުވައްމުލައް (މާދަޑު) 97 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ސެންޓްގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 96 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން މުސްކުޅިގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 16 ވޯޓު

ބާތިލް 1 ވޯޓު

ޖުމްލަ ނަތީޖާ

1. ޝައްފާފް ނަސީރު ހަޒާރުމާގެ ޏ. ފުވައްމުލައް (މާދަޑު) 121 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ސެންޓްގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 97 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން މުސްކުޅިގެ ޏ.ފުވައްމުލައް 16 ވޯޓު