ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

safeeru

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރު ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ ރައުފަތުގޭ އަޙްމަދު މާހިރު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ހެންވޭރު ބުރަކިގޭ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ.