އިއުލާން: އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ނެރޭ އިޢުލާން

އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މިނީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުން

އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިނީ ކޮންގްރެސް މި ފެށޭ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ޅ.ފެލިވަރުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި މިނީ ކޮންގްރެސް އަށް ދާއިރަތަކުން އެޖެންޑާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުންތައް އެ ދާއިރާއެއްގެ ގޮފިތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 5 އޮކްޓޯބަރު 2011 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ކޮންޓެކްޓް: ، 7677066،7777722،
އީމެއިލް: northprovince.mdp@gmail.com
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2011

-އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސެކްރެޓޭރިއަޓް-