ފޮޓޯ: މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި ކުރި އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކަޅު ހެދުމުގައި ކުރި އިޙްތިޖާޖް .. 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2011

ފޮޓޯ: އަނދާ