ޚާއްޞަ ދަންނަވާލުން

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޚާއްޞަ ދަންނަވާލުމެއް

mdp-logo-original

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ރޭ ( 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ) 98.45 ގައި މާފަންނު މަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މި ވަގުތު މާލޭގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުން މާދަމާ ރޭ މި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މި ޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

– އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް –