އެމް.ޑީ.ޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނީ ކޮންގްރެސް ލަސްކޮއްފި

އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ފަރާތުން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ލަސްކޮށްފިއެވެ.
މިނީކޮންގްރެސް ލަސްވުމަކީ އިތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބުނު ވަގުތެއްކަމަށާއި، އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ރޭވުމަށް ލިބުނު ވަގުތެއް ކަމަށް އެމް.ޑީ،ޕީ އުތުރު ސަރަހއްދުގެ ވަގުތީ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އާތިފް (ޕްރިންސް) ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި މިނީ ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެކަމަށާއި، މިނީކޮންގްރެސް ދެންބާއްވާނެ ދުވަހެއް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް ޕްރިންސް ވިދާޅުވިއެވެ..