މޭރީ ރޮބިންސަން ފައުންޑޭޝަން-ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް އިން އިންތިޒާމްކުރި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

hep-450-x-299

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށްޓާމެދު ޤާނޫނީ މުޢާހަދާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މޭރީ ރޮބިންސަން ފައުންޑޭޝަން-ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް އިން އިންތިޒާމްކުރި، ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަިފިއެވެ.
މިބައްދަލުވުން އޮތީ ލަންޑަންގެ ގްރަންތަމް ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގައެވެ.