އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

7 ޖޫން 2010

mvmdp2

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ( 7 ޖޫން 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.
އެމްޑީޕީން ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެރޭ އެޕާޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި މިޖަލްސާތަކަށް އެޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ