އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

6 ޖޫން 2010

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ ( 7 ޖޫން 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މާދަމާރޭ9 ޖަހާއިރުއެވެ.
އެމްޑީޕީން ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެރޭ އެޕާޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި މިޖަލްސާތަކަށް އެޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.