އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމުގައި އޮންނާނެ

– މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ގޮފި ގަވައިދާއި، ދާއިރާ ގަވައިދު ފާސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

gaumy-majlis-jalsaއެމްޑީޕީގެ 83 ވަނަ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު .. އެމްޑީޕީ ފައިލް ފޮޓޯ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ރޭ 9.30 ގައި ފަށާ މި ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި އެ ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޒުވާނުންގެ ޗާޓަރ ފާސްކުރުމުގެ އިތުރުން، ގޮފި ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި، ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 9 ބޭފުޅަކު ހިމެނުމާއި ބެހޭ ޤަރާރެއް އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން (ރީކޯ) މޫސާ މަނިކު މި ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ރޭގެ ޖަލްސާ ގައި ވެސް ކެބިނެޓް އާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުމާއި، އަދި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ދެވޭ 20 މިނިޓް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 120އެވެ. ކޯރަމްއަކީ 120 ގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށްވާ 30 މެންބަރުންނެވެ. އަދި ވޯޓެއް ނެގޭނީ 30 މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް އެއް މެމްބަރަކު އިންނެވުމުންނެވެ.

މިރޭ އޮންނާނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާ އެވެ.