އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންނަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަރާވީސް … 16 އޮގަސްޓް 2011

ފޮޓޯ: މަންދީ ޒުބައިރު

އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި މި ތަރާވީހުގައި އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވި