އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ “އިސްލާމް ދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން” ބައްވާ މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ 06 އޮގަސްޓް 2011 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.45 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި ތާޢީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.